Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti
  prodeje produktů firmy CVARIO společností CVARIO s.r.o. (dále jen „Prodávající“)
  a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).
 2. Prodávajícím je společnost CVARIO s.r.o., se sídlem Havlíčkova 589/40, 293 01
  Mladá Boleslav, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 19574266,
  společnost je plátcem DPH, zabývající se prodejem vlastních produktů.
 3. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:
  o e-mail: info@cvario.cz
  o telefon: 731 577 080
 4. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti
  nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s
  Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.
 5. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní
  údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít
  uvedeny na nákupních dokladech.
 6. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními
  podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský
  zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy
  souvisejícími.
 7. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce
  Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek,
  obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v
  konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl, jsou pravdivé a
  souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v
  souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně
  osobních údajů (GDPR).
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k
  uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s
  výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se
  objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávání

 1. Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, zboží je však možné si fyzicky
  prohlédnou v místě provozovny firmy na adrese Březno 114, 294 04 Březno u Mladé
  Boleslavi. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku
  objednání.
 2. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání
  zboží, nebo dle dohody.

IV. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího
  Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových
  stránkách Prodejce. Objednávku lze učinit i telefonicky.
 2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v
  českém jazyku.
 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní
  účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky
  nabídky.
 4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V
  případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění
  Prodávajícího informovat.
 5. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení
  objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u
  Prodávajícího.
 6. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit
  pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující
  Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů.
  Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu
  písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě, že Kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně, tedy když mu bylo
  objednané zboží doručeno dopravní službou, je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14
  dní od doručení.
 2. Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy
  uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené
  lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:

  Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@cvario.cz,) s textem: „Já
  …………. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel smlouvu č.
  (číslo objednávky/faktury) se společností CVARIO, s.r.o. V návaznosti na
  ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených
  distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy,
  požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:
  …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky
  pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.]
  o V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis
  příslušným datem a vlastnoručním podpisem.
  o Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být
  nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o
  koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající
  právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude
  zboží přijato zpět.
  o Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání
  Kupujícího a jiné zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.

VI. Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady jiné, než
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží má vzhledem ke svému
stáří a že v době kdy kupující zboží převzal:
o má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na
povahu zboží;
o se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému
se zboží tohoto druhu obvykle používá;
o je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
o zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci
  věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí
  Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že
  zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením, o kterém
  kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:
  o na odstranění vady dodáním chybějící věci;
  o na odstranění vady opravou věci;
  o na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  o na odstoupení od smlouvy.
 4. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho,
  co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni
  zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat
  přiměřené slevy z kupní ceny.
 5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění
  vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez
  zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez
  souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co
  se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a
  nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným
  porušením smlouvy.
 7. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně na adrese Gorkého
  321, 293 01 Mladá Boleslav, nebo prostřednictvím dopisu na tutéž adresu nebo
  prostřednictvím elektronické komunikace.

VII. Reklamace zboží

V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z
následujících možností:
o na e-mailovou adresu info@cvario.cz
o telefonicky na čísle 731 577 080

 1. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů
  ode dne uplatnění reklamace.
 2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců.
 3. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad. Převzetím zboží zákazník stvrzuje
  svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně
  odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
 4. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:
  o mechanickým poškozením zboží,
  o neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  o běžným opotřebením zboží.
 5. Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět
  Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
  2, internetová adresa: coi.cz.
 6. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi
  Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě
  uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. Informace o zboží

 1. Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze
  ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.
 2. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně
  DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.

IX. Platební podmínky

Objednané zboží je možné zaplatit:
o platbou v hotovosti při doručení zboží.
o platbou v hotovosti při osobním převzetí.
o platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.

 1. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

X. Dodací podmínky

 1. Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 5
  těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající
  oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
  způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady
  spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem
  doručení.
 3. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
  zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není
  Kupující povinen od dopravce převzít.
 4. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny
  podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu
  zásilky nebude brán zřetel.
 5. Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných
  dodacích podmínkách dopravce.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi
  Prodávajícím a Kupujícím s platností od 01.01.2024.
 2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách
  Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího
  upozornění.